ارزش های ما

ارزش های نهادین شرکت بیوسان فارمد

ارزش های بیوسان فارمد

خدمات بشردوستانه از تعالیم فطری و مذهبی ما است و بیوسان فارمد در ارائه خدمات خود با اتکاء به نیروی جوان و پرنشاط، خود را ملزم به تعهدات زیر می­ داند؛
ارزش­‌های بیوسان فارمد عبارتست از: