ماموریت

استراتژی و ماموریت شرکت بیوسان فارمد

ماموریت شرکت

مأموریت ما تولید واکسن و داروهای شفابخش مطابق با استانداردهای کیفی روز دنیا در بازارهای داخلی و خارجی میباشد. انگیزه شركت بیوسان فارمد، بهبود آلام بیماران است که شایسته زندگی باکیفیت هستند. فناوری دانشمحور در این شرکت همواره از ملزومات تولید میباشد و تضمین کننده ثبات تولید در داخل بوده، کشور را از وابستگی به غیر مصون بدارد. وجه ممیزه ما تعهد و مسئولیت در قبال ارتقای وضعیت دارویی کشور میباشد.