نوآوری ها

نوآوری ها و محصولات ثبت شده شرکت بیوسان

نوآوری ها و ابداعات

فعالیت و برنامه های تحقیق و توسعه ما برای آینده شامل موارد زیر می باشد:

  • تولید واکسن پنجگانه پنتاوالان
  • تولید و ثبت ماده اولیه دارویی اپتی فیباتاید
  • اخذگواهی استقرار اصول بهینه تولید مواد اولیه دارویی

از دو دهه قبل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌‌ درصدد بود تا واکسن پنجگانه را بجای واکسن سه گانه در برنامه بیماری های قابل پیشگیری وارد نماید. واكسن پنج گانه سبب حفاظت كودك علیه 5 بی‌‌ماری‌‌ تهدید كننده یعنی‌‌ دیفتری‌‌، سیاه سرفه، كزاز، هپاتیت بیو هموفیلوس آنفلوانزا نوع بی می‌‌ باشد. واكسن هموفی‌‌لوس انفلوانزا نوع بی جزء جدید و پنجم در طرح واکسیناسیون همگانی است. امتیاز واكسن پنج گانه عبارتست از؛ کاهش دفعات تزریق، کاهش درد و ناراحتی برای‌‌ شیرخوار، کاهش عوارض ناشی از تزریق، سهولت برنامه ریزی‌‌، هزینه اثربخش، افزایش پوشش ایمن سازی‌‌ و کاهش مصرف سرنگ. بیوسان فارمد اولین و تنها تولید کننده واکسن پنتاوالان در ایران می باشد که محصولات آن از سال 1393 در برنامه واکسیناسیون کشوری قرار گرفته است.