چشــم انداز

چشم انداز فعالیت های شرکت بیوسان

استراتژی و چشم انداز بیوسان فارمد

هدف ما ورود به عرصه های دارویی در زمینه تحقیق، توسعه و تولید محصولات بیوتکنولوژی پیشرو، همچنین تولید در میدانهای تجربه نشدهای که از نظر سرمایه گذاری پرهزینه و خطرپذیر هستند می باشد. بیوسان فارمد خواهان کمک به تولید داخلی و بومیسازی فناوری در حوزههای با فناوری پیشرفته می باشد. این شرکت در سیاستگذاری های خود در صدد است تا با ایجاد فرصتهای اشتغال در داخل، به صادرات غیر نفتی کمک کرده محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به کشورهای منطقه ارسال نماید. رسالت بیوسان فارمد توسعه و تولید محصولات و خدمات با کیفیت و ایمن، با بهرهگیری از پیشرفتهای نوین دانش زیستفناوری مطابق با استانداردهای روز جهانی با رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای است.